b-droneprojects.com

Algemene Voorwaarden

​ 1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen b-droneprojects en een natuurlijke of rechtspersoon (“Klant”). De Klant wordt verondersteld deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden bij het sluiten van de overeenkomst bij levering van goederen en bij uitvoering van werken. De Klant kan hier steeds een kopie van vragen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt steeds uitgesloten. Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen. Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde Klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn. Enige afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst en aanvaarding tussen b-droneprojects en haar Klant.
2. OFFERTE/AANBIEDING
Alvorens een offerte uit te brengen zal b-droneprojects zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen. De Klant op zijn beurt heeft de plicht om deze informatie te verstrekken aan b-droneprojects. Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 15 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In deze periode van 15 dagen moet de Klant schriftelijk aanvaarden. Bij ontstentenis hiervan zal de offerte niet meer geldig zijn en zal er een nieuwe worden opgemaakt. De offerte bevat een zo nauwkeurig en volledig mogelijke omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen. Dit op grond van de verstrekte informatie. De offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de Klant aangerekend worden.
3. UITVOERING VAN WERKEN:
b-droneprojects voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst. De vereiste vergunningen tot het uitvoeren van de vluchten zullen door B-droneprojects worden aangevraagd. Op vraag van b-droneprojects heeft de Klant de verplichting om alle bijkomende en nuttige informatie te verschaffen. Aanvullende werkzaamheden of wijzigingen hiervan, kunnen steeds schriftelijk overeengekomen worden door partijen. Bij prijswijzigingen zal b-droneprojects de Klant hier steeds over inlichten. Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, zal deze slechts een indicatieve waarde hebben en zal zij nooit bindend zijn. Een overschrijding van de termijn kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding. b-droneprojects behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.
4. BEËINDIGING VAN DE WERKEN:
Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de Klant mededeling is gedaan.
5. PRIJS:
Een prijsopgave houdt geen offerte in en b-droneprojects behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien. De verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte. Tenzij anders vermeld, zullen BTW en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de Klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd. b-droneprojects behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen.
6. BETALINGSMODALITEITEN:
Alle facturen zijn contant betaalbaar. De prijs van de meerwerken, die niet in de offerte werden opgenomen, wordt verrekend in de laatste factuur na de oplevering. De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald zoals bepaald op de offerte en factuur. Tenzij anders overeengekomen, dienen de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de Klant. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de Klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Bij niet-betaling van een factuur heeft b-droneprojects het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten. Er wordt tevens pas rekening gehouden met garanties en support na betaling van de volledige factuur. Het recht wordt tevens voorbehouden om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur. Protest tegen een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 8 dagen na factuurdatum werd ontvangen door b-droneprojects. De Klant wordt verzocht om steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Bij verbreking van de overeenkomst door de Klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van de waarde van de verbroken overeenkomst. Onze algemene voorwaarden.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde goederen blijven eigendom van b-droneprojects totdat de Klant alle verplichtingen uit de met b-droneprojects gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. Onder goederen worden verstaan : filmbeelden,foto’s,inspectieverslagen,etc. Het risico gaat over op het moment van levering aan de Klant. Het is de Klant niet toegestaan het goed, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, te belasten, te verkopen, door te leveren, te vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.
8. KLACHTEN
Klachten dienen door de Klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan b-droneprojects. Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn. Wanneer de klacht gegrond is zullen de nodige stappen ondernomen worden om deze te verhelpen. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de Klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld. Het indienen van een klacht ontslaat de Klant echter niet van zijn betalingsverplichting. 9. AANSPRAKELIJKHEID:
Eventuele aansprakelijkheid van b-droneprojects is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de betrokken offerte. b-droneprojects kan niet aansprakelijk gesteld voor enige fout van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. b-droneprojects kan niet aansprakelijk gesteld worden voor economisch verlies, verlies van een opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies. b-droneprojects kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die enkel te wijten is aan het gebrekkig werk van haar onderaannemers. De Klant vrijwaart b-droneprojects voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de Klant toerekenbaar is.
10. OVERMACHT
b-droneprojects kan jegens de Klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: belissingen van DGLV, Belgocontrol en/of andere overheidsorganen, gemeente of stadsbesturen,meteorologische condities weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen bij b-droneprojects of haar onderaannemers, situaties van insolvabiliteit van haar onderaannemers en elke andere situatie die op duurzame wijze de werking van haar onderaannemers onderbreekt, ongeval en brand. In omstandigheden van overmacht kan b-droneprojects de overeenkomst beëindigen of de uitvoering van het werk voor de Klant annuleren, of, met instemming van de Klant, de uitvoering van het werk voortzetten volgens nieuw overeen te komen termijnen.
11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
b-droneprojects behoudt het auteursrecht op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, plannen,foto’s,films,tekeningen, schetsen en dergelijke meer en deze blijven eigendom van b-droneprojects en mogen door de Klant noch in zijn geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming, zolang alle facturen, uitgeschreven uit hoofde van de betrokken offerte, niet werden betaald. Deze stukken worden bij ontstentenis van aanvang der werken onmiddellijk terug in het bezit gesteld van b-droneprojects. Na uitvoering van de werken is het b-droneprojects toegestaan om adviezen, ontwerpen, plannen, tekeningen, schetsen en dergelijke meer aan te wenden in het kader van promotionele activiteiten en als voorbeeld van geleverd werk naar prospectieve klanten toe.
12. GELDIGHEID
De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid in het gedrang van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op elke overeenkomst tussen b-droneprojectsen haar Klant is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel de nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel bevoegd.  


Adres:

Natteweg 10
Roosdaal 1761 , BE